Archiwum
 
 
     
  Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla studentów oraz dla doktorantów
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce


UWAGA!
Poniżej opisane zasady przestały obowiązywać z dniem 1 października 2012 r.
Po tej dacie stypednia ministra są przyznawane wedłu nowych zasad, określonych w nowym rozporządzeniu.

Informacje ogólne

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce jest formą nagradzania przez państwo studentów posiadających wysoką średnią, osiągnięcia naukowe oraz wykazujących się aktywnością naukową. Stypendia przyznawane są każdego roku, na wniosek składany przez uczelnię w terminie do 20 października każdego roku. Stypendium obejmuje rok akademicki a jego kwota od kilku lat wynosi 1.300 zł miesięcznie.

Informacje szczegółowe

Składanie wniosku

 -
Kto może ubiegać się o stypendium?

 - Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie stypendium?

 - Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

 - Który Minister jest właściwy dla mojej uczelni?


Wymagania

 - Jakie są warunki otrzymania stypendium?

 - Czy do średniej ocen liczą się oceny z ćwiczeń?

 - Jak liczyć średnią po I roku MSU?

 - Czy można otrzymać stypednium nie mając wymaganej średniej ocen?

 - Czy wa
runkowe zaliczenie roku dyskwalifikje wniosek?


Rozpatrzenie wniosków

 - Jaki jest termin przyznania stypendium?

 - Czy każda osoba, która spełnia warunki otrzymania stypendium uzyska to wyróżnienie?

 - Czy od decyzji ministra służy odwołanie?


Wypłata stypendium

 -
W jaki sposób są wypłacane stypendia?

 - Czy przyznanie stypendium ministra skutkuje odebraniem stypendium rektora?

 - Czy wzięcie urlopu dziekańskiego skutkuje odebraniem stypendium?


Do pobrania:
Składanie wniosku

Kto może ubiegać się o stypendium?

O przyznanie stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Doktoranci nie z tytułu odbywanych studiów nie mogą ubiegać się o stypednium ministra. Jeżeli jednak równlolegle są także studentami studiów licenjackich lub magistersich, wówczas  brak jest przeszkód aby ubiegać się o stypendium ministra z racji odbywanych równolegle studiów I lub II stopnia.

Studenci uczelni zagranicznych nie mogą ubiegać się stypendium ministra. Ustawa na podstawie której przynawane są stypendia obejmje bowiem tylko uczelnie na terytorium Polski.

Do ubiegania się o stypendium ministra nie są uprawnieni także uczniowie szkół średnich, policealnych, techinków, gimnazjów ani szkół podstawowych.


Jak prawidłowo wypełnić wniosek o przyznanie stypendium?

Informacje zawarte w pkt 1-11 wniosku student wypełnia się dla jednego kierunku studiów, podając m.in. nazwę tego kierunku, formę studiów, zaliczony rok studiów i średnią ocen.

Średnią ocen wylicza się jako średnią arytmetyczną, na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnią ocen wylicza się na podstawie ocen uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów pierwszego stopnia.

Informacje zawarte w pkt 12 wniosku powinny dotyczyć jednego kierunku studiów. Studenci studiujący równolegle na kilku kierunkach, mogą wypełnić wniosek z każdego z tych kierunków, o ile spełniają warunki otrzymania stypendium.

We wniosku należy przedstawić osiągnięcia naukowe i aktywność naukową z okresu zaliczonych lat studiów, a więc od daty rozpoczęcia studiów na danym poziomie do dnia 30 września 2010 r. Nie należy przedstawiać osiągnięć sprzed daty rozpoczęcia studiów oraz osiągnięć planowanych w kolejnym roku akademickim. W przypadku studentów, którzy uzyskali stypendium w roku akademickim 2009/2010, należy wykazać osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uzyskaną w okresie od 1 października 2009 r. do dnia 30 września 2010 r.

Wniosek o stypendium za osiągnięcia w nauce podpisywany jest przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (np. rady wydziału) lub przewodniczącego senatu.


Gdzie i kiedy złożyć wniosek?

Student składa wniosek we własnej uczelni - w dziekanacie.

Jeżeli chodzi o termin to najlepiej jest złożyć wniosek przed końcem września. Wynika to z faktu, iż ostateczny termin, w którym rektor uczelni ma przekazać wnioski do ministra upływa 20 października. Do tego dnia wniosek musi zdążyć przejść dość skomplikowaną procedurę na uczelni - wpierw potwierdzenie osiągnięć przez dziekana, następnie głosowanie na Radzie Wydziału i dopiero na końcu przekazanie wniosku przez rektora do ministerstwa. Szczególnie istotnym jest aby złożyć wniosek przed spotkaniem Rady Wydziału (każdy Wydział sam ustala terminy), gdyż bez opinii tego organu wniosek nie może zostać skutecznie złożony. Jeżeli do 20 października wniosek nie zdąży przejść wszystkich procedur, wówczas nie zostanie rozpatrzony przez Ministerstwo  co niestety w przeszłości zdarzało się już niejednokrotnie. Z tego względu dobrze jest złożyć wniosek odpowiednio wcześnie - najlepiej przed końcem września.


Który Minister jest właściwy dla mojej uczelni?

Nie wszystkie wnioski rozpatrywane są przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku uczelnii resortowych, stypendia są przyznanwane przez właściwych dla nich ministrów.

 • uczelnie medyczne - Minister Zdrowia
 • uczelnie wojskowe - Minister Obrony Narodowej
 • uczelnie artystyczne - Minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 • uczelnie morskie - Minister Gospodarki Morskiej
 • uczelnie służb panstwowych - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
W przypadku pozostałych uczelni organem właściwym jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Stypendia przyznawane przez poszczególnych Ministrów oparte są na tej samej podstawie prawnej, a zatem zasady ich przyznawania są zbliżone. Poszczególni Ministrowie mogą stosować jednak rózne metody oceny osiągnięć studentów i przyznawania punktów.


Wymagania


Jakie są warunki otrzymania stypendium?


Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
1)    zaliczył kolejny rok studiów;
2)    nie powtarzał roku studiów w okresie zaliczonych lat studiów, chyba że niezaliczenie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka;
3)    posiada osiągnięcia naukowe i wykazuje się aktywnością naukową:
4)    uzyskał w okresie zaliczonych lat studiów średnią ocen nie niższą niż:
a)    4,50, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,00,
b)    4,70, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 5,50,
c)    5,00, jeżeli najwyższą oceną w skali ocen jest 6,00;

Za osiągnięcia naukowe i aktywność naukową uważa się w szczególności:
 • pracę w kole naukowym,
 • pracę naukową, udział w pracach naukowo-badawczych,
 • współpracę naukową z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi, w tym z zagranicznymi,
 • publikacje, dzieła artystyczne,
 • opracowania lub referaty nieobjęte programem nauczania,
 • udział w konferencjach naukowych,
 • udział w konkursach i festiwalach,
 • nagrody, wyróżnienia, dyplomy otrzymane w olimpiadach,
 • studia według indywidualnego planu studiów i programu nauczania,
 • studia równoległe na drugim kierunku studiów
 • praktyki, staże lub ukończone kursy nieobjęte programem nauczania,
 • certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według „Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment - Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie”.

Czy do średniej ocen liczą się oceny z ćwiczeń?

Zgodnie z rozporządzeniem średnią arytmetyczną wylicza się na podstawie ocen ze wszystkich egzaminów i zaliczeń uzyskanych w okresie zaliczonych lat studiów, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Uczelnie w różny sposób interpretują ten zapis. Część uczelni biorą pod uwagę oceny z ćwiczeń, inne natomiast uwzględniają jedynie oceny z egzaminów.


Jak liczyć średnią po pierwszym roku MSU?

Przy obliczaniu średniej ocen, po zakończeniu I roku magisterskich studiów uzupełniających (MSU), należy brać pod uwagę jedynie oceny uzyskane w czasie pierwszego roku studiów MSU. Obliczając średnią nie bierze się pod uwagę ocen z studiów pierwszego stopnia.

Zgodnie z interpretacją przepisów dokonaną przez ministerstwo, tak samo należy postąpić przy wpisywaniu osiągnięć naukowych i wpisać jedynie te osiągnięcia, które zostały uzyskane w czasie pierwszego roku MSU. Jeżeli w formularzu zostaną umieszczone osiągnięcia także z wcześniejszych lat studiów, to nie będą one uznawane.

Czy można otrzymać stypednium nie mając wymaganej średniej ocen?

Odpowiednia średnia ocen jest warunkiem koniecznym, bez którego nie można otrzymać stypendium ministra. Wniosek studenta posiadającego największe nawet osiągnięcia nie zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli jego średnia będzie wynosić 4,49.Czy warunkowe zaliczenie roku dyskwalifikje wniosek?

Jednym z wymogów otrzymania stypednium jest zaliczenie kolejnego roku studiów. Warunkowe zaliczenie, jest jednym z rodzajów zaliczenia, a zatem nie stanowi przeszkody do otrzymania stypednium.Rozpatrzenie wniosków


Czy każda osoba, która spełnia warunki otrzymania stypendium uzyska to wyróżnienie?


Z uwagi na ograniczone środki finansowe w budżecie Ministerstwa, Minister będzie miał prawo dokonania dodatkowej gradacji osiągnięć naukowych lub sportowych studentów poprzez stworzenie rankingu wniosków. W przypadku, gdy liczba wniosków przekroczy możliwości finansowe Ministerstwa, stypendium otrzymają osoby będące najwyżej w rankingu.


Jaki jest termin przyznawania stypendium?

Stypendia przyznawane są w terminie do dnia 10 grudnia 2010 r. Lista stypendystów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Ministerstwa. Do uczelni i studentów zostaną wysłane decyzje administracyjne w sprawie przyznania lub odmowy przyznania stypendium.Czy od decyzji ministra służy odwołanie?


Osoba, która nie jest zadowolona z rozpatrzenia jej wniosku może, w przeciągu 14 dni
od otrzymaniapismnej decyzji z Ministerstwa, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Szczegółowe informacj na ten temat znajdują się w zakładce złoż odwołanie.Wypłata stypendium


W jaki sposób są wypłacane stypendia?


Stypendia ministra są wypłacane studentom przez uczelnie ze środków przekazywanych na ten cel przez Ministra przez okres 10 miesięcy (lub 5 miesięcy, gdy ostatni rok studiów trwa semestr). Miesięczna wysokość stypendium na rok akademicki wynosi 1.300 zł miesięcznie.


Czy przyznanie stypendium ministra skutkuje odebraniem stypendium naukowego z uczelni?

Zmieniony 1 października 2011 r. art. 181 ust. 6  ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, stanowi iż: "Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.."Czy wzięcie urlopu dziekańskiego skutkuje odebraniem stypendium?

Zgodnie z art. 172 ust. 2 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym w okresie korzystania z urlopu student zachowuje prawa studenta, chyba że regulamin studiów lub przepisy o pomocy materialnej stanowią inaczej.  Zatem odpowiedzi należy szukać w przepisach uczelnianych. Jeżeli regulamin studiów, bądź regulamin pomocy materialnej uczelni nie przewidują odebrania stypendium, to powinno być ono dalej wypłacane.